Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
ODDZIAŁ WSPARCIA

 

Oddział Wsparcia składa się z Wydziału Organizacji i Planowania i Wydziału Zabezpieczenia, które realizują zadania:

    • planowania potrzeb MW w zakresie zaopatrzenia w nawigacyjne mapy morskie i publikacje nautyczne oraz produkty geograficzne;
    • planowania potrzeb MW w zakresie zaopatrzenia w sprzęt nawigacyjny;
    • określania wymagań eksploatacyjno-technicznych dla sprzętu nawigacyjnego planowanego do zakupu;
    • realizacji zadań wynikających z przyjętych procedur w zakresie pozyskiwania i wycofywania sprzętu nawigacyjnego w Siłach Zbrojnych RP;
    • określania kierunków rozwoju sprzętu nawigacyjnego, a także zasad jego wykorzystania;
    • ustalania i aktualizacja norm należności sprzętu i wyposażenia tabelarycznego oraz naliczeniowego;
    • koordynowania realizacji zadań związanych z zaopatrzeniem jednostek MW (poprzez właściwe Wojskowe Oddziały Gospodarcze), w produkty geograficzne oraz sprzęt nawigacyjny;
    • wsparcia Szefostwa Techniki Morskiej Inspektoratu Wsparcia SZ RP w zakresie remontów sprzętu nawigacyjnego, hydrograficznego, meteorologicznego i oceanograficznego;

 a także

    • opracowywania dokumentów rozkazodawczych i planistycznych oraz sprawowanie stałego nadzoru nad terminową realizacją zadań i przedsięwzięć z nich wynikających;
    • prowadzenia całokształtu spraw osobowych kadry i pracowników Resortu Obrony Narodowej, w tym spraw organizacyjno-mobilizacyjnych i GB Biura (zgodnie z zakresem kompetencji);
    • analiza funkcjonowania Biura w obowiązujących strukturach org-etat. oraz przedstawianie wewnętrznych propozycji w zakresie działalności kompetencyjnej;
    • utrzymywania ścisłej współpracy z komórkami Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz właściwymi TOAW w zakresie działalności BHMW;
    • planowania i koordynowania kontaktów zagranicznych oraz szkolenia kadry i pracowników Resortu Obrony Narodowej Biura.
  
 • BIP
pdf

Kontakt

Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej
Jana z Kolna 8 B
81-301 Gdynia
tel. 261266482
fax. 261263680
bhmw@ron.mil.pl

  
 • BIP